Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Doradztwo Filmoteka Fotostory Moja Wieś O tym się mówi Postawy Przegląd prasy Powrót do Strony Głównej Biblioteka Poczta Kontakt Forum Atlas Inicjatyw Metoda e-VITA Szukaj
Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA
Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Serwis dla wiejskich organizacji społecznych
Serwis dla przyjaciół zwierząt
Dziedzictwo
Kultura, krajobraz, architektura...

Jak założyć i prowadzić świetlicę wiejską?

 

Świetlica to budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności.

Świetlica, to także miejsce spotkań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji.

W Polsce, obok świetlic środowiskowych, świetlic przy domach kultury, świetlic socjoterapeutycznych, funkcjonują świetlice wiejskie. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem i wydaje się, że wraz z rozwojem samorządności lokalnej, umacnia się ich rola i pozycja w społeczności lokalnej.

Świetlica wiejska jako centrum kultury może być miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.  To jaka jest jej misja, wizja, cele, program oraz sposoby prowadzenia działalności finansowej i gospodarczej zależy od organu założycielskiego i prowadzącego.

 

Powoływanie i prowadzenie świetlic wiejskich przez różne podmioty

Nie ma szczegółowych przepisów regulujących wprost kwestie powoływania i prowadzenia świetlic wiejskich.

Z praktyki wynika, że najczęściej organami prowadzącymi świetlice są gminy oraz organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje. 

Powoływanie i prowadzenie świetlic wiejskich przez gminy

Do podstawowych celów gminy należy wykonywanie zadań: zleconych i własnych, które służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców.

W celu realizacji zadań o charakterze publicznym gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Decyzję o utworzeniu jednostki organizacyjnej, nazywanej także jednostką budżetową, podejmuje swoją uchwałą rada gminy.

W uchwale tworzącej jednostkę organizacyjną, rada gminy określa:

 • przedmiot działania,
 • formę organizacyjną działalności,
 • sposób finansowania,
 • zasady kontroli i nadzoru nad działalnością jednostki przez organy gminy.

W celu wykonywania swoich zadań gmina może tworzyć m.in. następujące jednostki:

 • przedszkola,
 • szkoły,
 • zespoły szkół,
 • zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół,
 • biblioteki,
 • domy kultury,
 • świetlice wiejskie,
 • samorządowe instytucje kultury.

Jednostki te mogą posiadać osobowość prawną lub nie posiadać tej osobowości, co regulują przepisy szczegółowe oraz przepisy prawa lokalnego.

Prawo w praktyce

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie powołania świetlicy wiejskiej  w miejscowości A

Rada gminy w swojej uchwale określa m.in.:

 • Teren działania: świetlica wiejska jako teren swej działalności obejmuje obszar sołectwa, na terenie którego jest zlokalizowana.
 • Forma organizacyjna: świetlica wiejska jest jednostką organizacyjną gminy.
 • Sposób finansowania: świetlica wiejska finansowana jest z budżetu gminy.
 • Zasady kontroli i nadzoru:  kontrolę gospodarki finansowej świetlicy sprawuje Skarbnik Gminy, który przedkłada stosowną informację Wójtowi. Świetlica podlega nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
 • Zakres działalności: świetlica prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami mieszkańców.
 • Godziny otwarcia: godziny otwarcia świetlicy dostosowane są do lokalnego zapotrzebowania, zgłoszonego przez sołectwo.

Załącznikiem do uchwały rady gminy powinien być statut świetlicy.

Z praktyki wynika, że organizowanie pracy świetlicy wiejskiej powołanej przez radę gminy powierza się osobom zatrudnionym na stanowisku urzędnika gminy (np. referenta). Jest to dopuszczalne, ale tylko pod warunkiem, że w strukturze organizacyjnej, określonej w regulaminie organizacyjnym urzędu przewidziano takie stanowisko (np. referent ds. upowszechniania kultury).  

Dla sprawnego funkcjonowania świetlicy warto rozważyć, by pracownika zatrudnionego w urzędzie gminy, a zajmującego się obsługą świetlicy wiejskiej, wyposażyć w  pełnomocnictwo. O zakresie pełnomocnictwa, czy będzie ono dawało szerokie czy wąskie uprawnienia, stanowić będzie udzielający go.

Powyżej opisany przykład dotyczy sytuacji, gdy tworzy się świetlicę, jako jednostkę, która nie posiada osobowości prawnej.

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (SIK)

Rada gminy może podjąć uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury dla realizacji zadań własnych gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Rada gminy w swojej uchwale o powołaniu SIK: nadaje nazwę, określa teren działania i nadaje statut.

Obowiązkiem gminy jest zaprowadzenie rejestru instytucji kultury i wpisanie do niego powołanych przez siebie instytucji kultury. Samorządowe instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

Osobowość prawna pozwala SIK na prowadzenie samodzielnej polityki finansowej i kadrowej oraz działalności gospodarczej.

Mocną stroną SIK jest możliwość prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej przez jedną wyspecjalizowaną instytucję.

W praktyce spotyka się samorządowe instytucje kultury, które obejmują działające na terenie danej gminy biblioteki lub też domy kultury i świetlice wiejskie. Nie ma przeciwwskazań by SIK tworzyło kilka świetlic wiejskich (np. Samorządowa Instytucja Kultury - Wiejski Ośrodek Kultury).

 

Świetlice w działalności organizacji pozarządowych

Świetlice wiejskie mogą być prowadzone przez lokalne organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie lub fundacja mogą prowadzić świetlicę wiejską, jeśli wynika to z celów i zadań określonych ich statutem.

Decyzję  o powołaniu świetlicy podejmuje organ uchwałodawczy organizacji. Wskazane jest, by w swojej uchwale nadał świetlicy statut, w którym określi teren działania, cele i zadania, sposób finansowania, organy nadzoru.

 

Organizowanie pracy świetlic wiejskich

Bez względu na podmiot będący organem założycielskim oraz pomiot prowadzący świetlicę wiejską jest kilka zasad wspólnych, które warto wziąć pod uwagę w organizacji i zarządzaniu placówką.

Świetlice jako centra kultury lokalnej powinny:

 • działać na podstawie rocznego harmonogramu/ planu działań,
   
 • mieć opracowany regulamin korzystania z pomieszczeń i sprzętu,

Regulamin powinien być na stałe umieszczony w widocznym miejscu. Jeśli przy świetlicy znajduje się plac zabaw lub boisko, to umieszczone na nich sprzęty powinny mieć atest, być umocowane tak, by niemożliwe było ich przestawianie oraz by spełniały inne normy bhp. Ponadto, zarówno na placu zabaw, jak i boisku, konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń,

 • być otwarte w godzinach  ustalonych w porozumieniu z mieszkańcami wsi.

W świetlicach powinno się:

 • zorganizować opiekę nad zgromadzonym sprzętem i urządzeniami (dotyczy to również sposobu zamykania i otwierania świetlicy oraz przechowywania i udostępniania klucza),
   
 • zapewnić utrzymywanie czystości w sposób systematyczny (dotyczy to samego budynku, jak i jego otoczenia),
   
 • zorganizować opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Warunkiem koniecznym jest przestrzeganie przepisów sanitarnych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny w budynku i w otoczeniu określonych przepisami dla budynków i instytucji użytku publicznego.

W pracy świetlicy warto pamiętać o takim przygotowaniu programu i organizacji pracy, by umożliwić realizację potrzeb społeczności lokalnej, np.:

 • swobodne spotykanie się różnych grup społeczności lokalnej,
   
 • wspólne działania dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych,
   
 • rozwijanie zainteresowań,
   
 • uczestnictwo w różnorodnych zajęciach,
   
 • twórcze spędzanie czasu wolnego,
   
 • odrabianie lekcji i samodzielną naukę,
   
 • organizowanie zebrań mieszkańców wsi,
   
 • udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

W skutecznym działaniu może pomóc:

 • zespół wolontariuszy,
   
 • ciekawie i praktycznie zorganizowana siedziba świetlicy (wskazane są stoliki do pracy, miejsca do ekspozycji prac, kącik kuchenny),
   
 • sprzęt komputerowy i dostęp do bezpłatnego Internetu,
   
 • podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej).
   

 ***

Podstawa prawna:

·  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (DZ. U. Nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późniejszymi zmianami)

·  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 z 1984 r. poz. 97 z późniejszymi zmianami)

·  Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123 z późniejszymi zmianami)

·  Ustawa  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

·  Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

 

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

wersja do druku

  
Skomentuj artykuł:
Imię
Komentarz:
Przepisz kod: 3794b
Wyślij
 
Komentarze:
Paulina 2013-01-20 19:21:47
Jestem zainteresowana otwarciem świetlicy we wsi. Jestem mieszkanką wsi, w której mieści się spora,wyremontowana sala,z toaletami,kuchnią,ogrzewaniem.Została wyremontowana przez gminę, która jest w dobrej kondycji finansowej. Chciałabym otworzyć świetlicę, w której byłyby prowadzone po za szkolne zajęcia dla dzieci,młodzieży i dorosłych. Organizowałabym różnego typu zajęcia, gry, zabawy,kursy (o ile znaleźliby się sponsorzy lub gmina dałaby na to środki),chciałabym aby mój pomysł wszedł w życie, tylko że nie wiem za bardzo jak za to wszystko się zabrać, od czego zacząć. Jakie są wymagania i ewentualne kwalifikacje do prowadzenia tego typu działalności?Prosiłabym o nadesłanie wskazówek na e-maila : klakier_87@wp.pl
 
anna 2012-06-14 10:57:05
regulamin swietlicy wiejskiej 1 administratorem swietlicy jest ug 2 swietlica jest miejscem spotkan integrujacym srodowisko 3 swietlica zapewnia dzieciom i mlodziezy zorganizowana opieke wychowawcza umozliwiajaca wszechstronny rozwoj osobowosci;rozwijanie zainteresowan[zajecia plastyczne,muzyczne,wycieczki],stwarzanie warunkow do uczestnictwa do kingi.zakres obowiazkow pracownika swietlicy dostaniesz z ug.regulamin swietlicy powinnas stworzyc sama w oparciu o to,co chcesz na niej robic.ale musza byc prawa uczestnikow ,obowiazki i zakazy.to jest ciezka,niewdzieczna praca,malo platna,raczej dla spolecznikow.mam przygotowanie pedagogiczne
 
Kinga 2012-06-05 11:36:59
Witam, jeśli istnieje taka możliwość prosze o wzrór regulaminy świetlicy wiejskiej będącej jednostką organizcyjną gminy. kwielgos@vp.pl
 
Henia 2012-04-16 21:12:18
Bardzo ciekawy. Interesuje mnie regulamin świetlicy ponieważ prowadzimy klub do którego zaczęły uczęszczać dzieci i młodzież.Mój adres henia54-54@o2.pl Dziękuje i pozdrawiam
 
Maja 2012-02-20 12:58:43
Również jestem zainteresowana otwarciem tego typu świetlicy. Jednak chciałabym w niej organizować dla młodzieży różne rozrywki. Myślę o np organizowaniu wypadów na narty, basen czy ściankę wspinaczkową. Chciałabym również aby w mojej małej miejscowości zaczęło się coś dziać, żeby było widać że młodzież jest jednak dobrze wychowana. Chciała bym zorganizować kurs tańca dla młodych, aerobik dla kobiet itd. jednak nie tylko myślę o rozrywce ale też o np korepetycjach z języka angielskiego, matematyki, jakieś kółko muzyczne. Proszę o pomoc. Jak mogę zacząć taką działalność, proszę o wiadomość na maila fredzia488@wp.pl
 
anna 2012-01-10 14:07:56
mnie również interesuje przykładowy regulamin świetlicy ponieważ wyposażyłam ją w gry, np. jak piłkarzyki i bilard i muszę szybko jego zawiesić by młodzież do niego się stosowała .Czy mogłabym taki otrzymać? Z góry dziękuję ankamroz@poczta.onet.pl
 
wlodzimierz 2011-11-26 10:18:09
siwtlica wiejska-zdobycie funduszy na budowe i organizacje. slyszalem ze mozna pozyskac fundusze na budowe swietlicy z Uni Europejskiej lub z puli Marszalkowskiej. prosilbym o informacje. wsiudzinski@wp.pl
 
lidia 2011-10-05 08:40:33
proszę o kontakt osoby które prowadza świetlice wiejskie ja zaczęłam i każda rada się przyda zaczynam od zera potrzebuje pomocy ajurkowska9@wp.pl lub 516664238
 
anna 2011-09-15 10:26:36
Czy mogłabym prosić o regulamin świetlicy i czy osoba bez matury może uczyć w takiej świetlicy?A czy ktoś mi powi ile zarabi taka osoba,ktura pracuje w takij świetlicy?annatuitam@onet.pl
 
danuta 2011-01-15 19:43:44
Zastanawiam się, czy zajęcia w świetlicy może prowadzic osoba, która ma wykształcenie średnie?
 
justyna 2010-11-16 20:19:46
czv moglibyście wysłać do mnie informacje, jak taką świetlice można wspomóc z funduszy europejskich (justyna.jurczukinteria.pl) z góry dziękuję
 
Gosia 2010-07-24 13:12:02
czy mogłabym dostać przykładowy regulamin świetlicy margenila@o2.pl artykuł ten nie posiada takich informacji jak ;jakie wymagane jest wykształcenie osoby prowadzącej świetlicę .
 
adam 2010-07-16 21:13:53
czy urząd miasta morze pobierać opłaty za wynajęcie świetlicy wiejskiej, u nas urząd pobiera opłaty za jakiekolwiek imprezy ,opłaty wpływają do urzędu a nie na konto wioski (świetlicy)
 
Czerepacha 2010-03-24 13:08:58
Ja też szukam Regulaminów i etc. działania świetlicy wiejskiej! poczta@gokkrasne.pl
 
Iwona 2009-04-07 16:20:10
czy świetlica wiejska jest zobligowana zgłosić swa działalność do miejscowego sanepidu?
 
Anna 2009-03-30 13:17:50
Bardzo interesuje mnie temat świetlicy wiejskiej organizowanej przez stowarzyszenie ,chcemy coś takiego zorganizować.Bardzo proszę o wzór regulaminu. annaochab1@02.pl
 
Danuta 2009-03-27 09:02:50
Bardzo proszę o przykładowy regulamin świetlicy.
 
Renata D. 2009-03-24 11:47:31
Bardzo mnie zainteresował temat świetlicy ,ale mam dylemat na który tu nie znalazłam odpowiedzi może ktoś pomoże.Mamy budynek -pomieszczenie 6x6 m którego sposób użytkowania z pomieszczenia gospodarczego zmieniliśmy uchwałą rady gminy na budynek użyteczność publicznej.z budżetu 2009 r komisji przeciwdziałania alkoholizmowi dostaliśmy 2 tys na zakup krzeseł i co się okazało że nie bardzo można kupić bo nie jest to świetlica ,a oni w celach na co wydatkować pieniądze mają zapis -na wspomożenie świetlic wiejskich ,choć w naszej gminie nie ma żadnej świetlicy wiejskiej po prostu ktoś to musi przyjąć na stan i nie wiadomo kto ,oczywiście chodzi o kontrole RIO.Nasze pomieszczenie nie może być świetlicą bo nie ma toalety ani wody ,ale pomimo to dużo tam organizujemy ,Andrzejki, sylwestra ,choinkę, dzień kobiet i inne PROSZĘ O RADĘ
 
Julcia 2009-02-17 22:43:46
artykuł jest okej ale za mało wiemy jak pozyskiwać finanse na taką działalność brakuje nam wskazuwek konkretnych no. zakup lub znalezienie €żywanyvh ale dobrych komputerów
 
Gośka 2008-12-26 18:26:11
Artykuł super!Tylko nasze realia nikłe.Bardzo proszę o wzór regulaminu i odpowiedź na pytanie czy osoba prowadząca świetlicę wiejską powinna mieć wykształcenie pedagogiczne?
 
kamil 2008-12-13 22:28:29
Bardzo proszę o wzorcowy regulamin i wskazówki z jakiego źródła stowarzyszenie może pozyskać środki na założenie i prowadzenie świetlicy biuro@murzynowo.nazwa.pl
 
karolina 2008-07-06 12:50:30
mnie również interesuje przykładowy regulamin świetlicy.czy mogłabym taki otrzymać?? stokrotkajka@tlen.pl
 
katarzyna 2008-04-16 12:30:29
artykuł ten nie posiada takich informacji jak ;jakie wymagane jest wykształcenie osoby prowadzącej świetlicę .
 
Halina 2008-02-15 22:56:39
czy świetlicę wiejską może powołać Rada Sołecka ?
 
elżbieta 2008-01-29 14:31:47
czy mogłabym dostać przykładowy regulamin świetlicy elka-236 @wp.pl
 

Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi